Privacy verklaring

Case di Charme verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de nieuwe Europese regelgeving “GDPR”(General Data Protection Regulation) die op 25 mei 2018 van kracht werd.

Case di Charme verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacy verklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Kristel Van Belle, Case di Charme, Hagebeuk 27, 1785 Brussegem, e-mailkristel.van.belle@casedicharme.be, M+ 0472 52 84 00.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

 • Uw naam, e-mailadres, contactgegevens, ID-/paspoortgegevens, geboortedatum en andere identiteitsgegevens.
 • Informatie over uw boeking.
 • Gevoelige gegevens.(bv. ingeval u specifieke medische hulp heeft aangevraagd, melding allergieën, enz.).  Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat we de diensten die u bij ons hebt aangevraagd, geheel of gedeeltelijk niet kunnen verlenen.
 • Informatie die we verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze website, app en andere digitale media

Verwerkingsdoeleinden

Case di Charme verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor klanten- en orderbeheer en meer  bepaald:

 • voor de verwerking van aanvragen of boekingen bij Case di Charme
 • voor de opvolging van uw betalingen
 • om u te informeren m.b.t. reistips, nieuwigheden en  promoties bij Case di Charme (onze nieuwsbrief)
 • voor het afstemmen van onze marketingcommunicatie op uw persoonlijke interesses en voorkeuren en voor het optimaliseren van ons productportfolio
 • om onderzoek te doen naar reisbehoeften om de producten, diensten en communicatie te verbeteren
 • voor het verbeteren van onze dienstverlening en/of die van onze partners (evaluatie)
 • om te voldoen aan wet- en regelgevingsvereisten voor Case di Charme

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.

(a) toestemming*,
(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst,
(f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
*In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Case di Charme zal uw gegevens niet voor marketingdoeleinden verkopen of verhuren aan of delen met derden.

Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met de partners binnen de Europese Economische Ruimte met wie wij rechtstreeks of onrechtstreeks samenwerken (accommodatie verstrekkers, organisatoren van activiteiten, incoming agents), maar uitsluitend wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Deze partners worden ook beschouwd als individuele verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens en zij dragen daarvoor individueel de verantwoordelijkheid.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dit nodig is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, of voor zover dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) en om (commerciële) geschillen te beslechten.

Beveiliging

Case di Charme zal alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. We kunnen niet instaan voor de veiligheid van informatie die ons via het internet wordt toegezonden.

Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar van persoonsgegevens en klacht

U heeft altijd recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om omeen e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: kristel.van.belle@casedicharme.be.
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Direct marketing

U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Bron van de persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens volgens wat u ons als (potentiële) klant meedeelt over u zelf en uw medereizigers, inclusief gegevens van minderjarige medereizigers. Deze laatste worden verzameld via de ouders, de voogd of de persoon die de boeking maakt).

Dit beleid geldt eveneens voor alle gegevens die Case di Charme verzamelt via de website, apps, de nieuwsbrief, bij prijsaanvragen en op andere manieren.

Wij kunnen eventueel cookies of vergelijkbare technieken gebruiken wanneer gebruikers onze site(s) gebruiken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u de digitale sites bezoekt. Cookies kunnen o.a. uw IP adres bevatten. Let op: wanneer u het gebruik van cookies niet accepteert, hebt u geen toegang tot de site(s).

Aanpassingen van deze privacy verklaring

Case di Charme kan deze privacy verklaring te allen tijde naar eigen oordeel wijzigen. Wanneer we dit doen, zullen we de laatste bijwerkdatum onder aan deze pagina actualiseren. We raden u aan regelmatig op deze pagina na te gaan of er veranderingen zijn, zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop we bijdragen aan bescherming van de persoonsgegevens die we verzamelen.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.

 

Disclaimer

Aan het gebruik van deze Website (de “Website”) zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de Website, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Informatie

De informatie beschikbaar op of via de Website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de Website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Case di Charme kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de Website.

Onderbrekingen

De Case di Charme tracht onderbrekingen in het raadplegen van de Website zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan Case di Charme niet garanderen dat de Website volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Hyperlinks

De Website kan hyperlinks naar andere Websites bevatten waarover Case di Charme geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. Case di Charme biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze Websites.

Het opnemen van hyperlinks naar andere Websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Case di Charme met of van deze Websites of van hun inhoud.

Aansprakelijkheid

Case di Charme kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de Website of van de op of via de Website verkregen informatie. Case di Charme is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit eventuele onderbrekingen van de Website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de Websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de Website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is.

Evenmin is Case di Charme aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de Website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

Elk gebruik dat u maakt van deze informatie is derhalve volledig op eigen risico. U bent aldus aansprakelijk voor elke keuze of beslissing die u maakt op basis van informatie die u op of via de Website hebt verkregen.

U dient alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat uw uitrusting of gegevens wordt aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. Case di Charme verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de Website of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de Website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de Website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.